Search

מאמרים: אושיות הכלכלה

מאין תבואנה הכנסות למדינה

מאין תבואנה הכנסות למדינה מדינת ישראל כמו כל מדינה זקוקה להכנסות לצורך מימון ההוצאות בתקציב המדינה. מאין תגענה הכנסות למדינה ? אפשרות ראשונה: לקיחת הלוואות. 

קראו עוד »