Search

תצלום: דורון שטיין

משבר מחירי הדירות בישראל

4. אינטרס המדינה – דירות בבעלות

אינטרס המדינה: אזרחים המתגוררים בדירות בבעלותם ולא בדירות שכורות.   הדירה מהווה עוגן של יציבות וקשר חזק למדינה. אזרח שדירה בבעלותו, קטנים הסיכויים שיהגר מן המדינה.

לאזרח המתגורר בשכירות, קל יותר לנתק את קשריו עם המדינה ולהגר.

מחויבותו של אזרח למדינה גדולה בהרבה כשהוא בעל דירה.  יש לו אינטרס בהגנה על רכושו והגנה על הסביבה.

הפילוסוף היווני אריסטו טען כבר לפני 2,400 שנה כי אזרח בעל רכוש, ישמור טוב יותר על רכושו הפרטי ורכוש הציבור מאשר אדם שאינו בעל רכוש פרטי.

אזרח המתגורר בדירה השייכת לו, סביר שישמור עליה טוב יותר מאשר אזרח המתגורר בשכירות. האם יש ספק שדירה בבעלות הדייר נשמרת יותר מאשר דירה בשכירות ? רכב בבעלות פרטית נמכר במחיר הגבוה ב- 15% לעומת רכב שהוחזק בליסינג.
לאזרח בעל הדירה קיים אינטרס להשקעה בדירה ושיפורה המתמיד.

השמירה והאחריות אינן רק לדירה; הן גם לסביבת המגורים:  לבנין, לשכונה, לעיר.

אם כך, מי צריך בכל זאת לשכור דירה ?

לא הכל אמורים להתגורר בדירה בבעלותם.

בישראל כבכל מדינה נדרש היצע דירות להשכרה.  מסטודנט תושב טבריה הלומד באוניברסיטה העברית בירושלים לתואר ראשון לא נצפה לרכוש דירה.  גם ממנהל סניף בנק תושב חולון, אשר קיבל מינוי של שלוש שנים לניהול סניף בצפת אין מצופה שירכוש דירה.
ברם, מתושב ראשל"צ המתגורר שם מילדותו וכיום הוא בעל משפחה, בהחלט סביר שירכוש דירה ולא יתגורר בשכירות רק בגלל ההוצאה האדירה הכרוכה ברכישה.

לסיכום: דירה לשנתיים שלוש- שכור.  דירה לעשר שנים – קנה.

תוכן הפרקים: משבר מחירי הדירות

עם הפנים לעתיד