Search

עצות כספים וביטוח

ביטוחי אובדן כושר עבודה

16/4/2021

ביטוח אבדן כושר עבודה =
ביטוח המעניק פיצוי חודשי (ולא סכום חד פעמי) במקרה של אובדן כושר עבודה.

למה צריך ביטוח אובדן כושר עבודה ? 
ברור: אם לא תוכל לעבוד, תרצה פיצוי מחברת הביטוח. על כל התקופה שבה לא תוכל לעבוד (ולכל היותר עד הגיל המתוכנן ליציאה לגמלאות).

ככל שהשכר המבוטח גדול יותר, כך הפרמיה יקרה יותר.

הפרמיה בביטוח אובדן כושר עבודה משתנה עם הגיל.  גדלה כמעט לאורך כל השנים (הסיכון למחלות עולה עם הגיל).  קטנה בשנים האחרונות (כי נותרו שנים מעטות שבהן תקבל את כספי הביטוח, עד גיל הפרישה).

קיימת תקופת המתנה.  את הפיצוי לא מתחילים לקבל מיד עם קרות האובדן, אלא רק כעבור מספר חודשים (לרוב חודשיים); דהיינו עבור החודשים הראשונים לא מקבלים. 
ניתן להוזיל את הביטוח אם מאריכים את תקופת ההמתנה לפיצוי (למשל מחודשיים או שלושה חודשים, לשישה חודשים). 
אם חזרת לעבודה עוד לפני תקופת ההמתנה לא תקבל פיצוי.  אם תקופת אובדן הכושר היא ממושכת, בחלק מהפוליסות ניתן לקבל פיצוי רטרואקטיבי עבור החודשים הראשונים שבהם לא קיבלת פיצוי בזמן תקופת ההמתנה.  הפיצוי הרטרואקטיבי קרוי פרנצ'יזה.  ויתור על הפרנצ'יזה מוזיל את הפרמיה.

אובדן כושר עבודה מלא או חלקי.
בעבר היו פוליסות שהעניקו פיצוי רק במקרה של נכות או אובדן כושר עבודה מעל 75%.
כיום מרבית הפוליסות מעניקות (לא בחינם כמובן), פיצוי גם במקרה של נכות חלקית.

חישוב הפיצוי לנכות חלקית:
כיום- פיצוי לינארי לפי שיעוור אובדן כושר העבודה, ולא פחות מ- 25%.
לדוגמא אם כושר העבודה שלך נפגע ב- 26%, תקבל 26%

בפוליסות ישנות: פיצוי של 1.33% על כל 1% אובדן כושר עבודה שמעל 25%
לדוגמא אם כושר העבודה שלך נפגע ב- 26%, תקבל 1.33% בלבד.

מגבלת סכום הפיצוי:
הסכום שתוכל לקבל מביטוח כזה הוא לכל היותר 75% משכרך
חב' הביטוח אינן רוצות שתהיה לך מוטיבציה כלכלית להציג אובדן כושר עבודה.
גם אם ביטחת את עצמך בנפרד בשתי חב' ביטוח, בבוא היום, החב' עלולות לקזז את הסכומים שתקבל מהן כך שבסה"כ לא תעבור את ה- 75%

הגדרות כושר עבודה:

  1. נכות. תקבל פיצוי אם הפכת לנכה (פיצוי בהתאם לשיעור הנכות שנקבע לך).
  2. כללי. תקבל פיצוי אם נשללה יכולתך לעבוד בעבודה כלשהי (פיצוי בהתאם לחוסר היכולת)
  3. מקצועי. תקבל פיצוי אם נשללה יכולתך לעבוד במקצוע שלך (פיצוי בהתאם לחוסר היכולת)
  4. עיסוקי. תקבל פיצוי אם נשללה יכולתך לעבוד בעבודה הדומה לזו שבה עבדת (פיצוי בהתאם לחוסר היכולת).

הגדרת הנכות היא הגרועה ביותר מבחינת המבוטח.  לדוגמא אם היית פסנתרן ונשברה לך הזרת, זוהי נכות זניחה שלא תזכה אותך באובדן כושר עבודה בקטגוריה זו.

ישנם מקרים שבהם גם ההגדרה המקצועית אינה מספיקה: לדוגמא אם מקצועך הוא כלכלן ובמסגרת עבודתך הרבית בנסיעות, ומאיזושהי סיבה אינך יכול לנהוג, יתכן שחב' הביטוח תטען שאתה יכול לעסוק במשרת כלכלן בעבודה משרדית.
רק הגדרת העיסוק.

מובן שביטוח המגדיר אובדן כושר עבודה לפי נכות הוא הזול ביותר ואילו הביטוח המגדיר עיסוק הוא היקר ביותר.

היכן תוכל להשיג ביטוח אובדן כושר עבודה?
1. לרכוש בנפרד בחב' ביטוח 
2. במסגרת ביטוח מנהלים
3. במסגרת קרן פנסיה מקיפה.

לכל אחת מהאפשרויות יתרונות וחסרונות:

יתרון הביטוח בקרן פנסיה: תעריף מוזל.
חסרונות הביטוח בקרן פנסיה: 1. הגדרת הביטוח היא מקרה של נכות.  2. השכר המירבי שיכול להיות מבוטח הוא פעמיים השכר הממוצע במשק.

יתרון ביטוח נפרד בחברת ביטוח או במסגרת ביטוח מנהלים: מאפשר הגדרות ספציפיות לאובדן כושר עבודה.

הטבת מס
ביטוח אובדן כושר עבודה הינו הוצאה מוכרת למס ההכנסה לשכירים ולעצמאים (עד שיעור מסויים מתוך ההכנסה ועד גובה מסויים).

אין לראות במידע ובניתוחים המופיעים באתר המלצה לפעולה או להימנעות מפעולה.
המאמרים אינם יכולים להחליף יעוץ מקצועי (במיוחד שהמאמרים הינם כלליים ואינם מתחשבים בצרכים הספציפיים של כל קורא).

שתפו מאמר: