Search

סודות ההשקעות

השפעת עליית הריבית על מחירי המניות

השפעת עליית הריבית על מחירי המניות

עליית הריבית במשק משפיעה לרעה על מחירי המניות באופנים הבאים:

 1. עליית הריבית מגדילה את עלויות המימון של החברות. יותר יקר לקחת הלוואות למימון העסק, לכן רווחי החברות יפחתו. 
  רבים מעריכים שווי של מניות לפי הרווחים העתידיים שלהם.  אם הרווחים קטנים, מכאן שגם שווי המניות קטן.
 2. עליית הריבית מקטינה את יכולתם של הצרכנים לקחת הלוואות. לפיכך מקטינה את כח הקניה שלהם ולכן תקטין את הכנסות החברות.
 3. חברות מכרו באשראי ואיפשרו תנאי מימון נדיבים. עם עליית הריבית, תפחת יכולתן להציע הטבות מסוג זה.
 4. חברות שמכרו באשראי יתקלו בתדירות גוברת בחדלות פרעון של לקוחות שלהם. יאלצו למחוק הכנסות שכבר נרשמו,
 5. מקובל להעריך שווי חברה לפי היוון הרווח העתידי שלה.
  ההיוון מתבצע כעת עם שער ריבית גבוה יותר, ומקטין את הערך הנוכחי של התקבולים העתידיים (בתחשיב היוון, לוקחים את הרווחים העתידיים ומחלקים בשער הריבית).
 6. יש אלטרנטיבה למניות. כשהריבית היתה נמוכה, איגרות החוב הציעו תשואה נמוכה.
  כעת עם עליית הריבית, האג"ח מציעות תשואה גבוהה יותר למי שיחזיק בהן עד הפדיון.
   אם האג"ח (הנחשבות להשקעה סולידית) מציעות לי תשואה גבוהה, למה לי להסתכן במניות?
 7. בשנים קודמות, חברות (במיוחד בארה"ב) לקחו הלוואות כדי לרכוש מניות של עצמן. כעת עם עליית הריבית והתייקרות המימון, חברות לא תמשכנה לרכוש מניות וחלקן אף תבקשנה למכור מניות של עצמן וכך יגרמו לירידות שערים.

כתבות נוספות – סודות ההשקעות: