Search

עצות כספים וביטוח

חוזה שכירות הוגן – דוגמא

הסכם שכירות

(ללא זכויות של שוכר מוגן)

שנחתם ב____________ , ביום   ___    לחודש ___  שנת ____

בין:                 1.  ___________________   ת.ז.  ________

 1. ___________________   ת.ז.  ________

                            שניהם יחד וכל אחד לחוד, בערבות הדדית

                             המתגורר  ב- ___________________

                             בכתובת הדואל: _______________@_______

                                    (להלן: "המשכיר")                                                                    מצד אחד

ובין:                    1.  __________________   ת.ז.  ________

 1. __________________ ת.ז.  ________

                            שניהם יחד וכל אחד לחוד, בערבות הדדית;

                           בכתובת הדואל: ______________________@_______

                             (להלן: "השוכר")                                                                                מצד שני

הצהרות המשכיר:

 • א. המשכיר מצהיר כי הינו הבעלים של דירת _______, בת __ חדרים, הנמצאת בעיר______________ ברח'______________________ מס' __ בקומה_____ בתוספת  מחסן הנמצא ב_____________ וחניה (להלן:  "הדירה")
 • ב. המשכיר מצהיר שהוא מוסמך להשכיר את הדירה ולהתקשר בחוזה שכירות זה.
 • ג. המשכיר מצהיר שלא ישהה בדירה במהלך תקופת ההשכרה.
 • ד. הדירה המושכרת נמצאת בבנין שבנייתו הסתיימה.
 • ה. ביום תחילת השכירות לפי הסכם זה, הדירה הינו נכס פנוי, ואין דייר כמשמעותו בחוק הגנת הדייר (נוסח משולב), תשל"ב – 1972, הזכאי להחזיק בו.
 • ו. המשכיר מסר לשוכר כל פרט מידע רלוונטי לגבי ההשכרה, ובמיוחד פרטים מהותיים שהיה בהם כדי להניא את השוכר מלהתקשר בחוזה זה.
 • ז. הדירה מבוטחת בביטוח מבנה ותכולה כולל כיסוי צד ג'.

 

הצהרת השוכר והמשכיר

 • ח. אין בכוונת הצדדים בהסכם זה להקנות לשוכר זכויות דייר מוגן. לפיכך מוסכם בין הצדדים, כי השוכר לא יהיה דייר מוגן בדירה על פי חוק הגנת הדייר  (נוסח משולב) תשל"ב – 1972 או כל חוק אחר שיבוא תחתיו או במקומו גם לאחר תום תקופת השכירות.

הצהרת השוכר

 • ט. השוכר אינו משלם דמי מפתח עבור שכירות זו בכל צורה ודרך שהיא, ולא השקיע דבר בבניית הדירה בכל אופן שהוא או בחלק ממנה.
 • י. השוכר מצהיר, כי ראה ובדק את הדירה על כל מרכיביה, ומצא אותה מתאימה לדרישותיו ומטרותיו כמות שהיא (AS IS), והוא מוותר על כל טענה של פגם ו/או אי התאמה מכל סוג ומין שהם, בכפוף לרשימת ליקויים שתערך עם כניסתו למגורים בדירה.

 

תקופת השכירות:

 1. המשכיר משכיר בזאת לשוכר, והשוכר שוכר בזאת מן המשכיר את הדירה, לתקופה של ______ חודשים, וזאת החל מ- _______/____/_____ ועד _______/____/_____
  (להלן: "תקופת השכירות").
 2. השוכר מחוייב לשלם את שכר הדירה עד לסוף תקופת ההשכרה גם אם הפסיק להתגורר בדירה מסיבה שאינה באחריות המשכיר.
 3. אם השוכר יבקש לסיים את ההסכם לפני תום תקופת ההשכרה, יצטרך למצוא שוכר אחר במקומו אשר יהיה מקובל על המשכיר ואשר ישכור את הדירה באותם התנאים עד סיום תקופת ההשכרה.
 4. החוזה יתחדש באופן אוטומטי באותם התנאים (למעט עדכון התאריכים) למשך תקופה של 12/24/36 חודש נוספים, אלא אם המשכיר או השוכר יודיעו על ביטולו.
 5. ההודעות תימסרנה באמצעות הדואר האלקטרוני, כולל אישורי קריאה.
 6. הודעת המשכיר תצטרך להינתן עד 4 חודשים לפני סיום החוזה.
 7. הודעת השוכר תצטרך להינתן עד חודשיים לפני סיום החוזה.
 8. אם הדירה לא תעמוד פנויה לרשות השוכר במועד תחילת השכירות הקבוע בהסכם זה, יהיה השוכר פטור מתשלום שכר הדירה עד לכניסתו לדירה ובנוסף יפצה אותו המשכיר ב- 200 ₪ על כל יום איחור במסירת הדירה.

חובות השוכר והמשכיר:

 1. השוכר שוכר את הדירה למטרת מגורים בלבד לו ולמשפחתו, ואסור יהא לשוכר להשתמש בדירה או בחלק ממנו לשום מטרה אחרת, לרבות לא לאירוח קצר מועד למטרה מסחרית, אלא אם יקבל לכך הסכמה בכתב ומראש מן המשכיר.
 2. השוכר מתחייב להשתמש באופן המקובל לצרכי מטרת השכירות בלבד, וכן מתחייב לנקוט אמצעי זהירות והקפדה בכל הנוגע לשמירת הדירה כבדרך שבה היה נוהג בנכסיו הוא.
 3. השוכר לא יהיה רשאי להעביר את זכויותיו בדירה לצד שלישי.
 4. השוכר והמשכיר מתחייבים למלא אחר כל הוראות החוק והדין לרבות חוקי העזר והצווים הניתנים על ידי הרשויות המוסמכות, אשר חלים על שכירות זו.
 5. בכל מקרה שתוגש תביעה נגד המשכיר בגין שימוש שעשה השוכר בדירה בניגוד לחוק ו/או בניגוד לתנאי רשיון, היתר או אישור, יהיה על השוכר לפצות המשכיר על כל הוצאה ו/או נזק שייגרמו לו כתוצאה מכך, ובלבד שהמשכיר יודיע על כל תביעה ו/או דרישה כאמור לשוכר ויאפשר לו להתגונן בפניה.
 6. השוכר והמשכיר לא יהיו רשאים להשתמש בחלונות, במרפסות או בקירות החיצוניים למטרות פירסום, למעט מודעה על מכירה או השכרה של הדירה (באופן שלא יפריע לחלטנות או למרפסות) וכן לא יהיו רשאים לתלות כרזות או דגלים, למעט דגל ישראל בסמוך ליום העצמאות.
 7. המשכיר יהיה רשאי בעצמו או באמצעות בא כוחו בתיאום עם השוכר להכנס לדירה מעת לעת במועדים סבירים, על מנת לבדוק אותו, לערוך בו תיקונים ואף להראותו לאחרים, ואולם אין באמור לעיל כדי לחייבו לבצע תיקון כלשהו.
 8. השוכר מתחייב להשתמש בדירה באופן סביר והוגן ולמנוע כל קלקול או נזק על ידו ויהיה אחראי לכל נזק שייגרם לדירה או למטלטלים פרט לבלאי סביר. קלקולים במערכות הבסיסיות של הדירה בתנאי שימוש סבירים, יתוקנו ע"ח המשכיר.
 9. השוכר מתחייב לא לשנות את הדירה בכל אופן שהוא, וכן לא להוסיף לו דבר, אלא אם קיבל מן המשכיר הסכמה לכך מראש ובכתב.
  כל שינוי שיבצע השוכר יעמוד ללא תמורה בתום תקופת השכירות לרשותו של המשכיר, אלא אם דרש המשכיר מהשוכר להשיב את המצב לקדמותו על חשבון השוכר.
 10. המשכיר יהיה רשאי להעביר את הבעלות על הדירה ללא צורך בהסכמת השוכר, אך תוך שמירה על זכויות השוכר עפ"י הסכם זה (כולל חובת יידוע של הבעלים החדשים אודות הסכם השכירות וצירוף חתימתם להסכם).
  במקרה של העברת הבעלות, יהיה השוכר רשאי לבטל את הסכם השכירות.
 11. המשכיר לא יהיה רשאי לבצע עבודות שיפוץ בדירה שאינן הכרחיות ודחופות במשך תקופת ההשכרה. אלא אם קיבל מן השוכר הסכמה לכך מראש ובכתב.
 12. המחסן יעמוד פנוי לשימושו הבלעדי של השוכר למשך תקופת השכירות.
 13. החניה תעמוד לשימושו הבלעדי של השוכר למשך תקופת השכירות

דמי השכירות ומועד תשלומם:

 1. עבור תקופת השכירות מתחייב השוכר לשלם למשכיר דמי שכירות חודשיים בסך ___________ ₪ לחודש
 2. שכר הדירה ישולם מראש מדי חודש לא יאוחר מיום העסקים הראשון בתחילת החודש (לדוגמא: שכר הדירה עבור חודש אוגוסט ישולם לא יאוחר מ- 1 באוגוסט, ואם תאריך זה יצא ביום שבת או חג, שכר הדירה ישולם ביום העוקב).
 3. השוכר יפקיד את שכר הדירה בח-ן מס' ____________________ ע"ש המשכיר בבנק ________________  בסניף ______________  (מס' _______), 
  או לכל ח-ן אחר בישראל שיבקש המשכיר בהודעה בדואל.
  לחילופין יוכל השוכר להמציא 12 המחאות חודשיות בגובה שכר הדירה, לפקודת המשכיר.
 4. בגין כל יום פיגור בתשלום דמי השכירות כמפורט לעיל, ישלם השוכר למשכיר ריבית פיגורים בהתאם לשיעור ריבית הפיגורים בחוק פסיקת ריבית והצמדה.

 

תשלומים נוספים:

 1. השוכר מתחייב לדווח לעיריה, לחב' החשמל, המים, הגז וכו' על שכירות זאת ויעביר על שמו את החשבונות.
 2. השוכר ישלם את חשבונות החשמל, המים, הארנונה הכללית, הגז, מיסים חודשיים של ועד בית (לא כולל גביית סכומים חד פעמיים הדרושים לצורך פרוייקטים ).
  התשלום יבוצע לא יאוחר ממועד התשלום הנקוב בחשבונות.
 3. המשכיר ישלם את כל המסים וההיטלים שיחולו עליו בגין הדירה.
 4. השוכר ישלם עבור ביטוח התכולה של הדירה (במסגרת הביטוח שרוכש המשכיר).
 5. זכותו של השוכר לקזז מתשלומי שכר הדירה את התשלומים ששילם עבור תיקונים המוסכמים על שני הצדדים.
 6. השוכר יהיה אחראי כלפי המשכיר ו/או כלפי צד שלישי לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו לדירה ו/או למבנים אחרים הנמצאים בבניין ו/או לכל אדם לרבות לשוכר עצמו ו/או לכל רכוש, מסיבה שנגרמה ע"י השוכר.
  השוכר מתחייב כלפי המשכיר לפצותו ולשפותו על כל נזק ו/או הפסד כאמור שייגרמו לו או שיחוייב לשאת בהם.

סיום תקופת השכירות:

 1. בתום תקופת השכירות מתחייב השוכר לפנות את הדירה מכל אדם וחפץ השייכים לו ולהחזיר את החזקה בדירה למשכיר, באותו מצב בו קיבל את הדירה, למעט בלאי סביר הנוגע משימוש רגיל, ולמעט השינויים שנעשו בדירה בהסכמת המשכיר בתקופת השכירות.
 2. אם לא יפנה השוכר את הדירה במועד האמור לעיל, יהיה המשכיר זכאי בנוסף לכל סעד המוקנה לו על פי דין, לפנות לערכאה המתאימה בתביעה לסילוק יד מהדירה ומן האביזרים השייכים לשוכר, וכל הוצאות הפינוי יחולו על השוכר.  במקרה כזה לא תחול על המשכיר כל אחריות בגין נזק ו/או קלקול שייגרם לחפץ או ציוד השייכים לשוכר כתוצאה מפינויים מן הדירה.
 3. בכל מקרה של איחור בפינוי הדירה יהיה חייב השוכר להשלים את תשלום שכר הדירה בחישוב יחסי לפי ימים.
 4. מבלי לפגוע באמור לעיל, מתחייב השוכר לשלם למשכיר דמי נזק מוסכמים בסך של 200 ₪ בגין כל יום של איחור בפינוי הדירה, וזאת מבלי לפגוע בסעדים המוקנים למשכיר בחוק החוזים (תרופות בגין הפרת חוזה), התשל"א –
 5. פינוי הדירה על ידי השוכר לפני תום תקופת השכירות, שלא בהסכמת המשכיר בכתב, יחייב את השוכר בתשלום דמי השכירות למשכיר עפ"י הסכם זה עד תום תקופת השכירות.

 

 

 

 

 

בטחונות והתחייבויות נוספות

 1. להבטחת מילוי התחייבויות יפקיד השוכר בידי המשכיר 3 המחאות בלתי סחירות חתומות ע"י השוכר, כל אחת מהן בגובה שכ"ד חודשי, שמועד פרעונן הוא תום תקופת השכירות.
  המשכיר ישיב המחאות אלה לידי השוכר בתום תקופת השכירות לאחר ששולמו לו כל תשלומי שכר הדירה המוסכמים ולאחר שקיבל אישור ועד בית, המים, העיריה, הגז והחשמל. כי שולמו חובות השוכר בגין השימוש בתקופת השכירות.
 2. כל הפרה של הסכם זה או אחד מתנאיו מקנה לכל אחד מהצדדים את הזכות לבטל מיד את ההסכם ולפנות את הדירה או לדרוש את פינויה, ובלבד שניתנה הודעה בכתב לצד המפר לתקן את ההפרה ולא עשה כן תוך פרק זמן סביר.
 3. במקרה שתנאי המגורים בדירה יורעו באופן משמעותי בנסיבות שלא היו ידועות בעת חתימת החוזה, יהיה השוכר רשאי לבטל החוזה לאלתר ויהיה פטור מתשלום שכר הדירה והתשלומים הנלווים החל מאותו הרגע.
  במקרה שהדירה תהפוך ללא ראויה למגורים, יהיה על המשכיר לפצות את השוכר בגין ההוצאות שתגרמנה לו בשל כך.
 4. בתקופה של שיפוץ (הגורם לרעש ואבק משמעותיים) במבנה או בדירה סמוכה; יופחת שכר הדירה בשיעור של 50%.
 5. בתקופה של עבודות ביסוס קרקע וקדיחת יסודות במגרש סמוך, יופחת שכר הדירה בשיעור של 50%.
 6. מוסכם בזאת, כי הסמכות לדון בתביעות הקשורות להסכם זה מסור באופן יחודי לבית המשפט הסמוך למקום הדירה.
 7. כתובות הצדדים לצורך הסכם זה יהיו כמפורט להלן. כל הודעה שתינתן על ידי הצד אחד לצד אחר, תחשב כאילו נתקבלה אצל הנמען לאחר 72 שעות מעת שנמסרה למשלוח בדואר רשום או במסירה ביד כנגד קבלה. או מרגע שנתקבל לה אישור קריאה בדואר האלקטרוני

                                                        ולראיה באו הצדדים על החתום:

המשכיר: _______________________        השוכר: ____________________

תאריך: _________                                                                     תאריך: __________

אין לראות במידע ובניתוחים המופיעים באתר המלצה לפעולה או להימנעות מפעולה.
המאמרים אינם יכולים להחליף יעוץ מקצועי (במיוחד שהמאמרים הינם כלליים ואינם מתחשבים בצרכים הספציפיים של כל קורא).

שתפו מאמר: