Search

אושיות הכלכלה

מאין תבואנה הכנסות למדינה

מאין תבואנה הכנסות למדינה

מדינת ישראל כמו כל מדינה זקוקה להכנסות לצורך מימון ההוצאות בתקציב המדינה.

מאין תגענה הכנסות למדינה ?

אפשרות ראשונה: לקיחת הלוואות
החיסרון העיקרי בלקיחת הלוואות הוא שצריך להחזירן.  לא רק להחזירן אלא להוסיף עליהן עוד ריבית.  לאור זאת לקיחת הלוואות היא למעשה דחיית התמודדות עם התקציב בהווה, להתמודדות גדולה יותר בעתיד.  לנטל ההוצאות בעתיד, יתווסף גם החזר החוב והריבית.

אפשרות שניה: מכירת אוצרות טבע: לדוגמא קרקעות,  גז מקרקעית הים התיכון, מי ים המלח. 
הבעיה במכירת אוצרות הטבע היא שניתן למכור כל נכס רק פעם אחת.

אפשרות שלישית: הפרטה.  מכירת חב' ממשלתיות.
גם כאן הבעיה היא שניתן למכור כל חברה רק פעם אחת, אם כי יתכן שבעתיד תוקמנה חברות ממשלתיות חדשות שאותן ניתן יהיה למכור.

אפשרות רביעית: מכירת זכיונות.  לדוגמא תדרי רדיו וסלולאר, הפעלת קו תחבורה ציבורית.
זו היא הכנסה אידיאלית מפני שהיא מתחדשת מדי תקופה.

אפשרות חמישית: היטלים כלליים.   לדוגמא ארנונה, אגרות רדיו וטלויזיה,

אפשרות ששית: תשלום עבור שירותים ספציפיים פר שימוש.  תשלום עבור שירותים רפואיים, כבישי אגרה.

אפשרות שביעית: מס על סחורות נכנסות ויוצאות.  בעיקר מכס.

אפשרות שמינית: מיסוי עסקאות.   על כל עסקה שמתבצעת, גובה המדינה מס בשיעור מסויים מהעיסקה.  לדוגמא מס רכישה בנדל"ן, מס בולים על חוזים וכמובן מע"מ.

המדינה משתמשת בכל האפשרויות הנ"ל, אולם אין די בהן.  לכן יש לפנות לאפשרות האחרונה

האפשרות האחרונה והנפוצה ביותר היא מסים על הכנסות.   ההכנסות מתחלקות להכנסות מפעילות אקטיבית כגון עבודה ועסקים ולהכנסות פאסיביות כגון רווחי הון.

הכנסות אקטיביות (עבודה): המדינה דורשת נתח מהשכר שמעבידך משלם לך כשכיר או על רווחיך כעצמאי או כחברה. 
נתח זה נגבה  תחת שמות שונים: מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות, מס מעסיקים, מס חברות.

הכנסות פאסיביות (הון):  המדינה דורשת חלק מתוך הרווחים שמניבים הנכסים  (ניירות ערך, פקדונות בבנק, מבנים וכו'). 

אני מחזיק נייר ערך או פקדון בבנק.  מעת לעת, אני מקבל מהם רווח בדמות ריבית דיבידנד או בדמות עליית ערך בעת המכירה.  רווח זה ממוסה בשיעור 15% או 25% בהתאם להצמדה למדד בכל אפיק. 
אם יש לי הכנסות משכ"ד, המדינה דורשת ממני (ואינה אוכפת) תשלום מס.  המס הנדרש הוא בשיעור נמוך לעומת המס הנדרש בהשקעות אחרות.

איזו הכנסה צריך למסות יותר; עבודה או הון ?  כל נשאל יענה בהתאם למצבו האישי.  רק שלא יקחו ממנו אלא יקחו מהאחרים.
המיסים על עבודה כבדים כיום בהרבה מהמסים על ההון.

ההסבר לכך הוא שבראש רשויות המדינה: רשות מחוקקת, רשות מבצעת, רשות שופטת, וכן עיתונות ואקדמיה, עומדים אנשים הזוכים להכנסות רבות מרווחי הון.

ברם, אם המדינה רוצה לעודד את האזרחים להתאמץ יותר, עליה למסות פחות את העבודה.
אם המדינה מעוניינת בצדק חלוקתי עליה לקחת יותר מאלה שיש להם ופחות מאלה שאין להם,  דהיינו למסות פחות את העבודה ויותר את רווחי ההון.

התייחסות ספציפית למשבר מחירי הדירות:
כדי להקטין את הביקוש לדירות למטרות השקעה, המדינה צריכה למסות השכרת דירות באופן אינטנסיבי יותר.

כתבות נוספות בנושאי כלכלה: