Search

תצלום: דורון שטיין

משבר מחירי הדירות בישראל

10. מדוע עלו מחירי הנדל"ן בישראל?

מדוע עלו מחירי הנדל"ן בישראל?

מסוף דצמבר 2007 ועד היום היינו עדים לעליה חדה במחירי הדירות בישראל.
דירות שבשנת 2008 עלו 800,000 ש"ח, נמכרו בשנת 2015 במחיר של 1,600,000 ואף יותר.

אם לא מחסור בדירות, מדוע בכ"ז עלו מחירי הנדל"ן בישראל החל משנת 2008?

מה אם כן היה הטריגר שהתניע את העליה החדה במחירים?

שנת 2008 היתה שנת משבר בשוקי ההון בישראל ובעולם.  נעשה אתנחתא ונספר על משבר הסאב-פריים.

הבה ניזכר מה קרה ב- 2008.

תוכן הפרקים: משבר מחירי הדירות

עם הפנים לעתיד