Search

סודות ההשקעות

מהן השקעות אלטרנטיביות

מהן השקעות אלטרנטיביות?

מדובר בכינוי אופנתי שכל אחד היה רוצה להתהדר בו.  עושה רושם של חדשנות, בניגוד לשמרנות והליכה עם הזרם.

הכינוי האופנתי "השקעות אלטרנטיביות" עומד כ- קונטרה להשקעות הרגילות הקרויות "השקעות מסורתיות"

דוגמאות להשקעות "מסורתיות" שאינן נכנסות לקטגוריה של השקעות אלטרנטיביות: קניה של מניות ואג"ח בבורסה.  קנית קרן נאמנות המשקיעה במניות או באג"ח.  הפקדת כסף בבנק.  הרשאה לניהול חשבון השקעות ע"י חב' לניהול תיקים.

השקעה במניות של חברה שאינה נסחרת בבורסה או הלוואה לחברה כזו, יכולות כבר להחשב השקעות אלטרנטיביות.  לדוגמא השקעה בחברות הייטק שנמצאות בשלבים מוקדמים של חייהן וטרם הספיקו להנפיק בבורסה.

השקעה בנדל"ן מכל סוג שהוא (מגורים, מסחר, תעשיה) יכולה להחשב השקעה אלטרנטיבית.

יתרונן של השקעות אלטרנטיביות כאלה שתוארו לעיל, הוא הגיוון שהן מעניקות לתיק השקעות מסורתי אשר מושקע כולו במניות ואג"ח בבורסה.  מאפשרות פיזור הסיכון בין סוגים שונים של השקעות.

ההשקעות המסורתיות קלות לביצוע.  כל אחד יכול לגשת לבנק (או לאתר האינטרנט של הבנק) ולבצע השקעות כאלה.
ההשקעות האלטרנטיביות פחות נגישות ומתבצעות לרוב באמצעות חברות שזו התמחותן.

לדוגמא: קרן המנהלת השקעות בחברות הייטק שטרם הנפיקו בבורסה (קרן כזו נקראת "קרן הון סיכון").
לדוגמא קרן המשקיעה בנדל"ן מסחרי בארה"ב.

 

בעוד שההשקעות המסורתיות מפוקחות ע"י הבורסה לני"ע, רשות ני"ע, משרד האוצר והמפקח על הבנקים בבנק ישראל, ההשקעות האלטרנטיביות אינן מפוקחות, מה שמעניק למנהליהן חופש פעולה גדול.
חופש פעולה בבחירת ההשקעות, באופן ביצוע ההשקעות, הקטנת ביורוקרטיה, צמצום הדיווחים הנדרשים ומעל לכל, ביכולת לגבות דמי הצלחה.

כל מנהלי ההשקעות ה"מסורתיים" כפופים לחוק להסדרת היעוץ וניהול ההשקעות (2003).
לפי החוק, מנהל השקעות רשאי לגבות דמי ניהול, אולם דמי הניהול אינם תלויים בהצלחה בהשקעות.  החוק נועד למנוע לקיחת סיכונים על גב הלקוח (מפני שבדמי ההצלחה, המנהל משתתף בהצלחות אבל לא בכשלונות).

מנהלי השקעות מקצועיים שמחים לכנות את פעילותם "השקעות אלטרנטיביות", כי כך יוכלו לגבות דמי הצלחה.

לקוחות של ניהול ההשקעות כזה צריכים להיות "משקיעים כשירים" (משקיעים העונים על כמה קריטריונים, בין היתר צריכים להיות להם סכומי השקעה של מעל 12 מיליון ₪  או חברות עם הון עצמי מעל 50 מיליון ₪).

גם קרנות גידור המשקיעות בני"ע סחירים, נקראות פעמים רבות (בטעות או בכוונה) "השקעות אלטרנטיביות".  האלטרנטיבה מתבטאת באופן הניהול שעל פי רוב הוא נועז יותר מאשר בקרנות הנאמנות המסורתיות.  גם בקרות הגידור, גובים המנהלים דמי הצלחה.

האזרח הקטן שואל עצמו: מה לי ולהשקעות האלטרנטיביות שתוארו לעיל, ממתי אני משקיע בהון סיכון ובנדל"ן בחו"ל?
ובכן דע כי גם אתה משקיע בהן.
כל גופי ההשקעה המוסדיים: קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים; כולם מפנים חלק מכספי העמיתים להשקעות אלטרנטיביות.
בדו"ח השנתי המפורט שתקבל לביתך מקרן הפנסיה, או מקרן ההשתלמות, תוכל לראות איזה % מהכספים מופקד שם.

כתבות נוספות – סודות ההשקעות: