Search

סודות ההשקעות

מה הן מניות ואג"ח (נקודת המבט של המשקיעים)

מה הן מניות ואג"ח מנקודת המבט של המשקיעים?

מניות ואג"ח (ר"ת אגרות חוב), הן שני סוגי ניירות הערך הבסיסיים.

 

מניה היא נייר ערך שאפשר לסחור בו. 
המניה מייצגת חלק זעיר בבעלות על החברה.
מי שמחזיק במניה זכאי:
א. לקבל חלק מהרווחים שהחברה מחלקת לבעלי המניות (נקרא דיבידנד).
ב. להשתתף בקבלת החלטות מהותיות על החברה,  דרך השתתפות באסיפת בעלי המניות.
ג. לקבל את חלקו במה שישאר מהחברה במקרה שתיסגר.  מה שישאר לאחר שימכרו את כל הנכסים ויחזירו את כל החובות.
בכל שלושת אלה, א'-ג', חלקו של המשקיע גדול יותר ככל שהוא מחזיק יותר מניות.

ד.  החשוב מכל, זכותו של המחזיק במניה היא למכור אותה למשקיע אחר.

מהן אגרות חוב?

גם הן נייר ערך שאפשר לסחור בו.

אגרת החוב היא חלק קטן בחוב של החברה.  זו הלוואה שהמשקיעים נותנים לחברה.
גם כאן החוב נושא ריבית.
ההלוואה תוחזר במועדים שנקבעו מראש.
כל עוד החוב לא נפרע, המשקיעים זכאים לקבל ריבית על ההלוואה שהעניקו לחברה.
אם החברה אינה עומדת בתשלומים שעליהם התחייבה. מחזיקי האג"ח יכולים לפנות לבית משפט ולדרוש פירוק של החברה.

גם מדינות מנפיקות אגרות חוב.
ההבדל העיקרי בין אג"ח של מדינות לבין אג"ח של חברות הוא שבמקרה של אי עמידה בתשלומי אג"ח של מדינות, המשקיעים אינם יכולים לפנות לבית המשפט ולדרוש פירוק של המדינה…

כתבות נוספות – סודות ההשקעות: