Search

סודות ההשקעות

מה הן מניות ואג"ח – הסבר חלופי (צד המנפיק)

גיוס כסף: מה הן מניות ואג"ח

אני בעלים של חברה, ואני מעוניין לגייס כסף עבורה.

במאמר מוסגר אפשר לשאול מדוע בכלל אני מעוניין  לגייס כסף עבור החברה?

אולי למימון פעילויות: שוטפות כי חסר לי תזרים.
אולי להרחבת פעילות: גיוס עובדים נוספים, מו"פ, רכישות ציוד, הקמת סניפים, קניית חברה כחב' בת.
אלה סיבות הגיוניות, אולם על פי רוב הסיבה הנפוצה היא רצוני להפגש עם כסף.
שנים שאני משקיע את הוני ומרצי בחב' שלי.  החברה מתפקדת היטב.  אני מושך משכורת נאה ומתפרנס בכבוד.  בעייתי היא שאינני חש תחושת עושר.  טרם נפגשתי עם כסף גדול.  החברה לדעתי שווה לא מעט אולם אינני מתכוון למכור אותה כי העשייה מעניקה לי סיפוק.

שתי אפשרויות עומדות בפני מי שמעוניין לגייס כסף:

  1. הכנסת שותף
  2. לקיחת הלוואה

 חסרון בהכנסת שותף ?
שותף ירצה להשתתף ברווחים וירצה להשתתף גם בקבלת ההחלטות.
מה היתרון בהכנסת שותף?  השותף יקח חלק גם בהפסדים.

מה היתרון בלקיחת הלוואה?  שמרגע שאסיים להחזיר את ההלוואה, אני פטור מהתחייבויות.
מה החסרון בלקיחת הלוואה ?
את ההלוואה צריך להחזיר…

אבל לכל אחת משתי האפשרויות קיימת תת אפשרות המקטינה חלק מהבעיות..

  1. במקום לחלק את החברה לשני חלקים שווים ולמכור אחד משני החלקים לשותף,
    אחלק את החברה למיליון חלקים. כל חלק יקרא מניה. חצי מיליון מניות אשמור לעצמי וחצי מיליון מניות אמכור לציבור הרחב.
    פעולה המכירה נקראת "הנפקת מניות".
  2. במקום להכנס לבנק ולבקש הלוואה של 100 מיליון ₪, אפנה לציבור ואגייס מיליון הלוואות של 100 ₪ כל אחת כל הלוואה קטנה תיקרא איגרת חוב (אג"ח).
    פעולת גיוס ההלוואות נקראת "הנפקת אג"ח".

החיסרון בפניה לציבור הוא הטִרחה.  הצעה לציבור של ני"ע כרוכה ברגולציה כבדה. 
בעוד שהכנסת שותף או הלוואה בנקאית כרוכה רק בחתימה על חוזה, הצעת מניות או אג"ח לציבור דורשת עבודה חשבונאית רבה של דיווחים:  שינוי מבנה הדוחות הכספיים, תשקיף, ניהול ההנפקה, חיתום.  התחייבות לעבודה רבה גם בהמשך הדרך:  פִרסום דוחות רבעוניים ושנתיים, דיווחים לרשות לני"ע ולבורסה לני"ע.

הרבה גורמים מתפרנסים מההנפקה לציבור: רואי חשבון, עו"ד, חב' חיתום, הבורסה לני"ע

אם כך, לשם מה לטרוח?

ראשית בהנפקה לציבור של אג"ח, ניתן להציע ריבית נמוכה מזו שהיו דורשים הבנקים.  בהנפקת מניות ניתן לקבל מחיר גבוה יותר עבור השותפות בבעלות על החברה.
לאור זאת, כשמדובר בהנפקה גדולה, קיימת הצדקה לכל הטִרחה.

אך יש סיבה עקרונית משמעותית יותר לבחירה בהנפקה לציבור.
כשיש מיליון שותפים או בעלי חוב, אפשר לעשות להם הפרד ומשול. 
שותפים קטנים שכל אחד מהם מחזיק בנתח קטן מהבעלות על החברה,  אינם באמת יכולים להיות שותפים בקבלת החלטות.  אין דרך מעשית שבה הם יוכלו להתאחד ולהשפיע.   למעשה כבעל החברה הכנסתי שותפים אולם לא ויתרתי על שליטתי המוחלטת בחברה.

אני עדיין יכול לעשות מה שאני רוצה ללא הפרעה.
לדוגמא, אני יכול לקחת חלק מהרווחים כמשכורות וכן לבצע עסקאות בעלי עניין.
כך הרווח עובר ישירות אלי,איננו מגיע לשורת הרווח בדוחות הכספיים ולכן אינני צריך להתחלק בו עם בעלי המניות הקטנים

ובתחום האג"ח:
אם החברה נקלעת לקשיים בהחזר החוב, סביר שניתן יהיה לשכנע את מחזיקי האג"ח לוותר על חלק מהחוב (="תספורת"), מה שלא היה ניתן לעשות עם חוב לבנק.

 

כתבות נוספות – סודות ההשקעות: