Search

תצלום: דורון שטיין

משבר מחירי הדירות בישראל

פרק 1 מבוא: עליית מחירי הדירות בישראל

עובדה: משנת 2008 ועד היום, מחירי הדירות בישראל כמעט שילשו את עצמם. במקומות מסויימים יותר, במקומות אחרים פחות. לא נכנס כרגע לסוגיה בכמה בדיוק עלו, ומה בדיוק מייצגים מדדי מחירי הדירות המפרסמים, אולם אין ויכוח לגבי העליה המשמעותית אשר חלה בעשור האחרון.

ברגעים קצרים בסוף שנת 2018 ובתחילת משבר הקורונה, נראה היה כי מגמת העליה נחלשה או נעצרה, אולם רגעים אלה חלפו במהירות והמחירים שבו לעלות. 
מאז הזרמות הכספים שביצעו הבנקים המרכזיים בתקופת משבר הקורונה, קצב העליות אף התגבר.

עליות אלה אגב אינן יוצאות דופן.  עליות דומות התרחשו במחירי כל הנכסים בארץ ובעולם.  מחירי נדל"ן במדינות המערב גם הם עלו בחדות, כמו גם מחירי המניות. 
מדד ת"א 125 (המדד המניות המייצג את 125 החברות הגדולות בבורסה בישראל), עלה משיא השפל של 2008 עד תחילת 2022 פי 4 ויותר.

לעומת מחירי הנכסים, מדד המחירים לצרכן עלה בישראל ב- 20% בלבד.

עדכון סתו 2022:
בשנת 2022 התהפכה מגמת העליות בשווקי המניות והאג"ח בישראל ובעולם, והיינו עדים לירידות חדות.
כבר כעת אנו רואים ירידה בכמות העסקאות בנדל"ן.
מחירי הדירות אינם מתפרסמים בתדירות יומית לכן אין רואים שם עדין ירידות (אלא אף המשך מסויים של עליות), אולם סביר שכעת עקב העלאות הריבית, תתחיל מגמה של ירידה גם בהם.

הפרקים שיפורסמו באתר, ידונו בסיבות לעלית מחירי הדירות.  נשאל האם מדובר בבועה ונתבונן בתועלות ובחסרונות שצמחו כתוצאה מהעליות

נסקור טענות מקובלות הקשורות לעליית המחירים ונפריך מיתוסים המתיימרים להסביר את עליות המחירים ולהציע פתרונות למשבר.

בסיום ניתן תחזיות לגבי עתיד שוק הנדל"ן ונציע דרכים להפוך את מגמת העליות.

תוכן הפרקים: משבר מחירי הדירות

עם הפנים לעתיד