Search

תצלום: דורון שטיין

משבר מחירי הדירות בישראל

31. האם קבלנים וחברות בניה ימצאו בסכנה כתוצאה מירידת מחירי הדירות?

כן, בהחלט. 

א. שולי הרווח של קבלנים הינם נמוכים.  גם בתקופות של גאות, קבלנים פושטים את הרגל.

ב. בתקופת שפל, פוחתת כמות הרכישות (בלי קשר למחיר).
ג. חברות בניה רבות מחזיקות בבעלותן מגרשים. 
חלק מהמגרשים נרכשו בעבר במחירים נמוכים, אולם חלקם נרכשו בשנים האחרונות במחירי שיא. 
ירידת מחירים תגרום לקבלנים הפסדים על המגרשים שנרכשו ביוקר.

ד. רוב הקבלנים לקחו הלוואות לצורך מימון רכישות המגרשים.  הפסדים בפרוייקטים יקשו עליהם להחזיר את ההלוואות.

ה. גם חברות בניה גדולות שהן איתנות יותר ובעלות הון עצמי גבוה לקחו הלוואות רבות (נקרא בשפה המקצועית מינוף גבוה).  הן צריכות להמשיך להתגלגל עם פרוייקטים כדי לשמור על יציבות תזרים המזומנים. 
במקרה של משבר נדל"ן, החברות לא תוכלנה לגלגל את חובותיהן, כי יפחתו מפסר הפרוייקטים.

ו. חברות נדל"ן מגייסות כספים בשוק ההון (החברות הבורסאיות), או לוקחות הלוואות מהבנקים. 
במקרה של משבר בשוק ההון ו/או עליה בריביות לטווח ארוך, חלק מהחברות לא תצלחנה לגייס כספים למיחזור חובותיהן, או שיאלצו לעשות זאת בריבית שתהיה יקרה מדי עבורן.

ז. הרבה מההון העצמי (=הפער בין הנכסים להתחייבויות) של חב' בניה, נסמך על שווי הנכסים.
שווי זה הוא בעיקר שווי הקרקעות והדירות הלא מכורות שברשותם.  ירידה במחירי הדירות יעביר אותם למצב של הון עצמי שלילי (= הנכסים קטנים מההתחייבויות).

תוכן הפרקים: משבר מחירי הדירות

עם הפנים לעתיד