Search

מאין תבואנה הכנסות למדינה

מאין תבואנה הכנסות למדינה מדינת ישראל כמו כל מדינה זקוקה להכנסות לצורך מימון ההוצאות בתקציב המדינה. מאין תגענה הכנסות למדינה ? אפשרות ראשונה: לקיחת הלוואות.  החיסרון העיקרי בלקיחת הלוואות הוא שצריך להחזירן.  לא רק להחזירן אלא להוסיף עליהן עוד ריבית.  לאור זאת לקיחת הלוואות היא למעשה דחיית התמודדות עם התקציב בהווה, להתמודדות גדולה יותר בעתיד.  […]